Presbiterválasztás 2023

2023. december 31. napjával lejár a 6 évre választott világi tisztségviselők mandátuma a Magyarországi Református Egyház egyházközségeiben. Az egyházközségi közgyűlés fogja megválasztani gyülekezetünk főgondnokát, 10 presbiterét és 3 pótpresbiterét.

A választási eljárást olyan időpontban kell lebonyolítanunk, hogy 2024. január 1-től érvényesen megválasztott tisztségviselők kezdhessék meg munkájukat. Az előkészületek már megkezdődtek: ez év elején 431 fővel elfogadta a presbitérium a választói névjegyzéket, amely az egyházközséghez tartozó egyháztagok nyilvántartása. A névjegyzékben szereplő teljes jogú egyháztagokat illeti meg a választás joga és – további feltételekkel – ők választhatók meg az egyházi tisztségekre.

Az az egyháztag lehet egyházközségi tisztségviselő, aki a választói névjegyzékben szerepel, aki az Igéről, hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel rendelkezik, és tiszta erkölcsben, józan életben, az egyház iránti hűségben, és buzgóságban másoknak példaképül szolgál. Főgondnok a legalább három évi presbiteri szolgálattal rendelkező presbiterek közül választható. Presbiterré és pótpresbiterré az választható, aki legalább három éve teljes jogú egyháztag, és legalább egy éve az egyházközséghez tartozik.

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy ennek ismeretében tegyenek indítványt a főgondnoki és presbiteri tisztségek betöltésére vonatkozóan, javaslataikat a választási bizottság tagjaihoz juttassák el. A választási bizottság tagjai: Berze János lelkipásztor, Fazekasné Onody Mária, Ludvigné Izsay Szilvia beosztott lelkész, Besszerné Halmi Györgyi és dr. Bíró Zsuzsanna jogtanácsos.

A jelölteket a bizottság megkeresi, ellenőrzi a választhatósági feltételeket, beszerzi tőlük a jelölés elfogadására vonatkozó írásbeli nyilatkozatot és a választást megelőző legalább huszadik napig a tisztségekre jelölt, választható és a jelölést elfogadó személyek névsorát továbbítja a presbitériumnak.

A jelölést elvállaló és a feltételeknek megfelelő egyháztagok fognak majd felkerülni a szavazólapra. A választások várható időpontja 2023. november hónap.

A választási eljárás menetéről, eseményeiről a vasárnapi hirdetésekben és az Örömhír újságban is rendszeres tájékoztatjuk a Testvéreket. Szeretettel kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságban a presbiterválasztás ügyét, mint egyházközségünk életének kiemelten fontos eseményét.

„A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” (1Péter 5:1-3)

dr. Bíró Zsuzsanna
a választási bizottság elnöke