Gyülekezeti közösség: öröm és felelősség

Miből él a egyház?
Ki tartja fenn a gyülekezetet?
Miből gazdálkodik az egyházközségünk, és mire költi a bevételeit?
Mi történik az adományokkal?

Szívből jövő örömmel és Istennek hálás szívvel látjuk, hogy egyházközségünk lelkileg és létszámában is fejlődik. Az elmúlt évben is sok áldást élhetett meg együtt a közösségünk.

Gyülekezetünk önálló és önfenntartó működésének egyik fontos feltétele, hogy mi mindannyian, lehetőségeinkhez mérten részt vegyünk a közösségünk anyagi terheinek hordozásában is. Fontos tudni, hogy egyházközségünk elsősorban az egyháztagok adományaiból, másodsorban az urnatemető igénybevételének díjaiból gazdálkodik. A gyülekezet működését sem az állam, sem a közegyház anyagi forrásokkal nem támogatja.

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata 6:2)

Milyen célokat szolgálnak az egyes adományok?

A működési hozzájárulásból (egyházfenntartói járulék) fedezzük a gyülekezetben szolgáló lelkészek és alkalmazottak jövedelmét, illetve a lelkészi hivatal működésének költségeit.

A perselypénzt, az Isten dicsőségére érkezett adományokat, illetve a kapcsolódó céladakozásokat missziói és diakóniai célokra fordítjuk.

Az urnatemető bevételei és az ingatlan javítási- és fejlesztési célú céladakozások pedig az egyházközség urnatemetőjének bővítését, ingatlanaink (templom, gyülekezeti ház, lelkészlakások) rezsi és állagmegőrzési kiadásait, illetve a fejlesztési források egy részét biztosítják.

Mi az a gyülekezeti működési hozzájárulás?

A gyülekezeti működési hozzájárulás (hivatalos nevén egyházfenntartói járulék) az az adományforma, amellyel Isten iránti hálánk mellett lelki családunk iránti felelős elköteleződésünket is kifejezhetjük, ezzel támogatva az egyházközség működésének biztonságát, és missziói céljainak elérését. A működési hozzájárulás célja a gyülekezetben szolgáló lelkészek és alkalmazottak jövedelmét biztosítani, valamint a lelkészi hivatal működésének költségeit fedezni. Az elmúlt években befolyó egyházfenntartói járulék összege nem fedezte teljes mértékben ezeket a kiadásokat, így a presbitérium által elfogadott költségvetés alapján az más adományokból lett kiegészítve.

Mennyi a működési hozzájárulás összege?

A működési hozzájárulásnak (egyházfenntartói járulék) nincsen elvárt minimum összege. A Magyarországi Református Egyház Zsinat ajánlása a jövedelem (fizetés, nyugdíj, egyéb bevételek) 1%-a. De iránymutató lehet a Bibliában szereplő az Úrnak felajánlott tized is.

Fontos tudni, hogy egyházközségünk működési költségeit egyháztagonként havi 4.000 Ft működési hozzájárulás befizetése fedezné teljes mértékben, ez pedig utat nyithatna újabb missziós lehetőségek előtt.

A presbitérium saját magára nézve azt a döntést hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az egész éves működési hozzájárulásukra vonatkozóan, hogy ezzel elkötelezzük magunkat a tudatos adakozás mellett. A presbitérium tagjai személyenként átlagosan havonta 10.000 Ft működési hozzájárulás befizetését vállalták.

„Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és majd a te Atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged.” (Máté 6:3-4)

Kik kerülnek be a gyülekezet választói névjegyzékébe?

Egyházközségünk választói névjegyzékében azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik a megelőző két évben legalább egy alkalommal működési hozzájárulást (egyházfenntartói járulékot) fizettek be, vagy más név szerinti adományuk volt. Az egyházközségünk 2023. évi választói névjegyzékében 431 egyháztag szerepel.

Milyen gyakran fizessek működési hozzájárulást?

A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait, hogy lehetőség szerint a működési hozzájárulást (egyházfenntartói járulék) az évi egyösszegű befizetés helyett inkább havi részletekben fizessék be, mert ez az egyházközség gazdálkodását kiszámíthatóbbá teszi, illetve a havi kisebb részletek befizetése valószínűleg kevésbé megterhelő, mint egy egyszeri összeg.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten” (2Korintus 9:7)

Milyen módon fizethetem be az adományomat?

A működési hozzájárulás (egyházfenntartói járulék) könyvelése személyenként történik, ezért fontos, hogy a befizetéskor mindenki jelezze kinek a nevére szól a befizetés. A lelkészi hivatalban lehetőség van készpénzes és bankkártyás befizetésre, online pedig banki átutalással vagy a honlapunkon keresztül bankkártyával is fizethetünk egyszeri vagy rendszeres adományt. Ugyanezeken a helyeken illetve felületeken van lehetőség név nélküli adakozásra, illetve a céladományok befizetésére is. További információk: www.budaiut.hu/adakozas/

„Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (Róma 12:6-8)

Köszönjük a gyülekezet tagjainak szolgálatait és az eddigi adományokat!
Isten áldását kérjük mindannyiuk és családjaik életére!

A presbitérium
Székesfehérvár, 2024. január 16.