Gyülekezeti közösség: öröm és felelősség

Gyülekezetünk önálló és önfenntartó működésének egyik fontos feltétele, hogy mi mindannyian, lehetőségeinkhez mérten részt vegyünk a közösségünk anyagi terheinek hordozásában. Fontos tudni, hogy az egyházközség elsősorban az egyháztagok adományaiból, másodsorban a urnatemetői díjakból gazdálkodik. A kiadásokat sem az állam, sem a közegyház nem finanszírozza.

Mi az az egyházfenntartói járulék?
Az egyházfenntartói járulék az az adományforma, amellyel Isten iránti hálánk mellett lelki családunk iránti felelős elköteleződésünket is kifejezhetjük, ezzel támogatva az egyházközség működésének biztonságát, és missziói céljainak elérését. Az egyházfenntartói járulék célja a gyülekezetben szolgáló lelkészek és alkalmazottak jövedelmét biztosítani, az épületeink (templom, gyülekezeti ház, lelkészlakások) rezsi és állagmegőrzési kiadásait, valamint a lelkészi hivatal működésének költségeit fedezni. Az elmúlt években befolyó egyházfenntartói járulék összege a perselypénzzel együtt sem fedezte ezeket a kiadásokat, így a presbitérium által elfogadott költségvetés alapján az más (pl. missziói feladatokra, vagy fejlesztésekre szánt) adományokból lett kiegészítve.

Mennyi az egyházfenntartói járulék összege?
Az egyházfenntartói járuléknak nincsen meghatározott összege, azt mindenki maga döntheti el saját belátása és szándéka szerint. A Magyarországi Református Egyház Zsinat ajánlása a jövedelem (fizetés, nyugdíj, egyéb bevételek) 1%-a. De iránymutató lehet a Bibliában szereplő az Úrnak felajánlott tized is.
A presbitérium saját magára nézve azt a döntést hozta, hogy tagjai az év elején előzetes felajánlást tesznek az egész éves egyházfenntartói járulékukra vonatkozóan, hogy ezzel elkötelezzük magunkat a tudatos adakozás mellett, és egyúttal felhívjuk a gyülekezet figyelmét az egyházfenntartói járulék, mint alapvető adomány fontosságára. A presbitérium tagjai személyenként átlagosan havonta 10.000 Ft-nak megfelelő összegű egyházfenntartói járulék befizetését vállalták.

Kik kerülnek be a gyülekezet választói névjegyzékébe?
Egyházközségünk választói névjegyzékében azok a református, konfirmált, felnőtt gyülekezeti tagok szerepelnek, akik a megelőző két évben legalább egy alkalommal egyházfenntartói járulékot fizettek be, vagy más név szerinti adományuk volt. Az egyházközség 2023. évi választói névjegyzékében 431 egyháztag szerepel, akik most ősszel élhetnek is választói jogukkal a presbiterválasztáson.

Milyen gyakran fizessek egyházfenntartói járulékot?
A presbitérium szeretettel kéri a gyülekezet tagjait, hogy lehetőség szerint a választott egyházfenntartói járulék összegét havi rendszerességgel fizessék be, mert ez az egyházközség gazdasági működését is kiegyensúlyozottabbá teszi, illetve a havi részletek befizetése valószínűleg kevésbé megterhelő, mint egy egyszeri összeg.

Milyen módon fizethetem be az adományomat?
Az egyházfenntartói járulék könyvelése személyenként történik, ezért fontos, hogy a befizetéskor mindenki jelezze kinek a nevére szól a befizetés. A lelkészi hivatalban lehetőség van készpénzes és bankkártyás befizetésre, online pedig banki átutalással vagy a honlapunkon keresztül bankkártyával is fizethetünk. Ugyanezeken a helyeken illetve felületeken van lehetőség név nélküli adakozásra, illetve a céladományok befizetésére is. További információk: www.budaiut.hu/adakozas/

Köszönjük a gyülekezet tagjainak szolgálatait és az eddigi adományokat. Isten áldását kérjük a gyülekezet tagjainak és családjaik életére!

„Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és majd a te Atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged.” (Máté 6:3-4)

A presbitérium